Coach4You

Niet voor ieder kind verloopt de overgang van basisschool naar middelbaar onderwijs even gemakkelijk. Kinderen die naar verwachting problemen zullen ondervinden tijdens de overgang van het ene schooltype naar het andere, kunnen worden begeleid door een coach van het project Coach4you van Gilde Stichtse Vecht.

Dit project heeft tot doel brugklas-kinderen toe te rusten met de benodigde vaardigheden, waardoor schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten wordt voorkomen.

Kinderen kunnen aangemeld worden als zij in groep 8 zitten en wanneer ondersteuning door een persoonlijke coach in de brugklas wenselijk is.

Redenen om een kind aan te melden kunnen zijn, dat het kind
• moeite heeft zich te concentreren
• weinig zelfvertrouwen heeft
• moeite heeft met de omgang met leeftijdsgenoten
• hulp kan gebruiken bij het leren leren
• moeite heeft om de grotere hoeveelheid huiswerk te ordenen en te plannen

of omdat
• de ouders niet weten hoe het er op het voortgezet onderwijs aan toe gaat
• de ouders niet in staat zijn het kind te helpen bij deze grote verandering

Werkwijze

De leerkracht van groep 8 van de basisschool of de ouders melden de leerling aan bij Coach4You Gilde Stichtse Vecht.
Dan vindt er eerst met de leerkracht van groep 8 en/of de intern begeleider op school een gesprek plaats. Daarna volgt een intakegesprek thuis met de ouders/verzorgers en de leerling. Op basis van deze gesprekken wordt bepaald of de leerling mee kan doen met het project.
Een positieve inzet van alle betrokkenen is een voorwaarde voor deelname.

Vervolgens wordt een gesprek tussen leerling, ouders/verzorgers en een beoogd coach onder leiding van de coördinator tot stand gebracht. Indien alle betrokken partijen samen verder willen, wordt de koppeling bekrachtigd.
De koppeling vindt plaats in mei/juni van groep 8 van de basisschool. De eerste maanden van het contact worden gebruikt om elkaar te leren kennen en een basis van vertrouwen op te bouwen. De coach komt iedere schoolweek aan huis. Daarbij dient ook minimaal één van de ouders/verzorgers in huis aanwezig te zijn. De wekelijkse coaching wordt afgesloten met een afrondend gesprek van de coach met de ouders.
Afhankelijk van de evaluatiegesprekken wordt de leerling gecoacht tot de zomervakantie. Soms is het nodig om nog even door te gaan tot december in het tweede leerjaar.

Tijdens deze coachingsgesprekken
 worden vragen of problemen die op school of in de thuissituatie spelen, besproken en wordt de leerling ondersteund bij het oplossen daarvan
 heeft de coach aandacht voor de aanpak en planning van het huiswerk.
 wordt ook met de ouders/verzorgers gesproken over de gang van zaken op school
 worden de ouders/verzorgers gestimuleerd om naar ouderavonden te gaan, desgewenst gaat de coach met hen mee
 stimuleert de coach deelname aan het sport- en verenigingsleven
De praktijk leert, dat persoonlijke aandacht voor het coach-kind en het betrekken van de ouders/verzorgers tot goede resultaten leidt. Wanneer zowel het coach-kind als de ouders/verzorgers in staat zijn de goede lijn vast te houden, wordt het contact beëindigd.

De coaches

Gezien het belang voor de leerlingen vragen wij het volgende van de coach:

 affiniteit te hebben met kinderen in de leeftijd van 12-15 jaar
 HBO- of minimaal MBO-denkniveau te hebben
 zich, na het tot stand komen van een koppeling, voor tenminste 1 jaar te verbinden
 deel te nemen aan de periodieke coachbijeenkomsten
 de aangeboden scholingen, gegeven door professionele organisaties, bij te wonen

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de coördinatoren:
Wilna Quakkelaar of Rob Hoekstra via mail : c4y@gilde-stichtsevecht.nl